Kategoriarkiv: Okategoriserade

Delaktighet och inflytande hos unga idrottare!

”Min tränare har samtal med oss utövare för att veta vad vi vill och vad vi tycker är viktigt. Under träningarna så pausar hon träningen vid ett par tillfällen för att ställa frågor för att få en bild av vad vi upplever. Ibland får vi också vara med och hålla i vissa delar av träningen eller arbeta två och två för att ge varandra tips på vad vi kan tänka på”, Kajsa 14 år .

Delaktighet är ett viktigt perspektiv för att skapa motivation och en vilja att vara kvar inom idrotten. Varje utövare är unik och har olika behov av i vilken grad hen önskar vara delaktiga. Graden av delaktighet kan även skilja sig beroende på målgrupp, sammanhang och situation. Att låta utövarna beskriva sina behov och drivkrafter samt låta dem vara med och bestämma, ökar ofta deras frihetskänsla. Att bidra till att utövarna känner att de själva kan styra sitt liv och sin träning. Du som tränare har stora möjligheter att göra så att alla i gruppen känner att de är en del i ett sammanhang och att de alla har möjlighet att påverka hur gruppen utvecklas.

Simning, Sum-Sim 2014
Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Praktiska tips för att skapa delaktighet

När du arbetar för att skapa delaktighet behöver du fundera på din träningsgrupp. 

  • Vilken ålder är de?
  • Hur mycket tränar de?
  • Hur får jag en bra bild av hur utövarna vill vara delaktiga?
  • I vilka moment och när bör jag som tränare involvera utövarna under 1) träning och 2) tävling?

Ta dig tid att samtala med dina utövare. De kommer med all säkerhet ge dig många kloka svar som du har nytta av när du planerar och formar träningarna. 

Att skapa förståelse för sin egen utveckling 

Om du arbetar medvetet för att dina utövare ska vara en del av sitt eget lärande, kommer det att öka delaktigheten. Troligen kommer utövarna att få en bättre förståelse för varför vissa övningar och moment är viktiga. Idrottarna kan dessutom bidra med nya idéer och tankar på hur övningar kan utvecklas och vad hen specifikt har behov av att träna. Detta kommer med all sannolikhet öka både utövarnas känsla av delaktighet och bidra till din utveckling som tränare.

I boken Träna och coacha unga idrottare av Fredrik Johansson lyfts vikten av att som utövare fördjupa sina egna kunskaper och förståelse kring centrala delar i sin egen utveckling för att på så sätt bli sin egen bästa coach och tränare. Ju äldre utövaren blir desto viktiga är det att hen hittar egna verktyg och sätt för att själv vara aktiv bättre förstå och vara vaksam på sina behov och utvecklingssteg för att bli mer aktiv i sin planering av träning.

Trana och coacha_omslag

Tanken med boken Träna och coacha unga idrottare är att den ska ge dig som tränare men även dina utövare fördjupade kunskaper i hur du integrerar idrottsspecifik träning, tävling och fysisk träning i ett prestationshöjande och skadeförebyggande syfte. Den ger också tips på hur du lyckas med detta utifrån utövarens fysiska, mentala och sociala utveckling under de viktigaste ungdomsåren. Ambitionen med boken är att knyta ihop befintlig kunskap och erfarenhet till en praktisk användbar träningsvardag.

Delaktighet är viktigt och centralt i Barnkonventionen. Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter och är lag i Sverige från och med den 1 januari 2020.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och innehåller 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Dessa artiklar belyser barnets skydd och påverkansmöjligheter på olika sätt. Filmen nedan finns i vår idrottsövergripande tränarutbildning och ger dig en bättre förståelse kring barnkonventionen och din tränarroll. 

Ska idrotten följa barnkonventionen?
Ja. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i:

  • RF:s stadgar
  • Idrottsrörelsens idédokument – Idrotten Vill
  • Anvisningar för barn och ungdomsidrott

I nedanstående film beskriver Malin Träff från Riksidrottsförbundet hur du som tränare kan få stöd av ovanstående dokument för att skapa en tränings- och tävlingsmiljö som går i linje med barnkonventionen. Malin arbetar just nu med att uppdatera anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.

På nedanstående sida får du mer information om dessa dokument samt information om det stöd du som tränare kan få i utformning av din tränings- och tävlingsmiljö. https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/

Tips på samtalsunderlag med dina utövare!

För dig som är tränare för äldre barn, finns kortfilmer som belyser vikten av fysisk träning, motivationens betydelse och att skapa delaktighet. Varje film är 2–2,5 minut. I slutet av varje film finns en eller ett par frågor som kan vara använda att utgå ifrån för att få igång ett samtal.

Ett tips: skicka ut en film till utövarna före träningen, så kan ni samtala om filmen i samband med träningen – innan, efter eller under en avgränsad tid på träningen.

Filmerna finner du här.

Trana och coacha_omslag

Här kan du läsa mer om och beställa boken Träna och coacha unga idrottare.

———————————————————————————————————

Studera för en karriär inom idrott, träning och hälsa?

Nu är ansökan öppen för Bosön Idrottsfolkhögskolas eftergymnasiala utbildningar. Att studera på Bosön, mitt i idrotten, är ett perfekt vägval för den som önskar utbilda och förbereda sig för en karriär inom idrottsrelaterade yrken, träning och hälsa. Välj mellan Idrottskonsulent (2 år), Tränare för prestation (1 år) och Tränare för hälsa (1 år).

Sista ansökningsdag 24 april.

Se Bosöns kursutbud.

How to Impact Coach Behaviours

Mark Bennett har under de senaste 30 åren arbetat med att utveckla och stärka tränare i olika idrotter och på olika nivåer genom att stödja förändringen av beteenden. Han har en bakgrund inom den brittiska militären och som instruktör inom Army Physical Training Corps.

Under ett par dagar gästade Mark Bennett Sverige och medverkade på såväl en utbildning för utbildare och RF/SISU Idrottsutbildarnas första Utbildarsymposium.

Mark har omvandlat sina nästan 30 års praktik och forskning till att utveckla Performance Development Systems (PDS). PDS är en uppsättning principer som kan underlätta lärande, skapa goda utvecklingsmiljöer och kulturer.

“Change is tough,

often lonely,

so easy to regress”

I sitt coachande arbete försöker Mark bygga upp ett supportsystem där tränaren får stöd och hjälp över tid för att skapa förändringar. Han trycker på att tränaren behöver på olika sätt bli påmind, uppmärksammad och få samtalsstöd för att lyckas med att förändra det hen önskar förändra. Mark trycker på vikten att ha en tydlig och identifierad målbild, vad det är som du som tränare vill utveckla ditt eget s.k. ”lighthouse”. Något som du hela tiden kan referera till och sträva mot.

 

IMG_5609.jpg

Hot and Cold review

En del i supportsystemet är att hitta arbetssätt där du som tränare tar dig tid att reflektera och utvärdera ditt tränarskap och själva träningen, Mark identifierar detta som ”Hot and Cold review”. Hot review är en reflektion som sker direkt under själva träningen medan Cold review är den strukturerade reflektion som görs efter gärna någon dag efter genomförd träning. Använd konkreta frågor som hjälper dig som tränare att få struktur på din uppföljning och utvärdering. Du kan även filma dig själv och på så sätt få en bättre bild av hur ditt tränarskap ger sig uttryck i praktiken. Utifrån denna utvärdering kan du som tränare välja ut något speciellt som du upplever att du kan och vill utveckla. Identifiera det som ett beteende som du vill utveckla eller förändra och gör handlingen så specifik och konkret som möjligt. Utvärdera gärna både individuellt, parvis och i grupp för att hjälpa varandra att identifiera de specifika beteendeförändringar som kommer göra att du lyckas.

tp.png

I Marks arbete med tränare lägger han stor tonvikt på värdet av att se personen och arbeta utifrån att först och främst utveckla samt stärka människan bakom varje enskild utövare. Att forma ett tränarskap och en träning där utövarna själva får vara involverade, möjlighet att påverka och utforma olika moment där de själva får syn på viktiga detaljer att utveckla och förstärka. Detta skapar ökad förståelse för den egna utvecklingen, medvetandegör vad som är viktiga egenskaper i respektive moment samt stärker gruppens och varje individs autonomi/frihet.

Respons från några av spelarna:

”Man fick på ett enkelt sätt lära sig hur man själv kunde göra för att förbättra sig själv och gruppen.”

”Jag tyckte det var bra att vi inte tränade bara själva innebandyn utan att vi också tränade på att få en större inblick i spelet. Bra att få hjälpa till att göra övningarna mer effektiva och vad vi gör emellan övningarna för att ta tillvara på vår träningstid. Vi tränade även på att få med så många som möjligt i övningarna – att så många som möjligt är aktiva i övningen”.

”Jag gillade att vi analyserade mer när vi körde småmatch. Spela första perioden och sedan analysera och ta reda på styrkor och svagheter för att sedan göra en gemensam taktik som vi sedan fick testa i praktiken. Bra för att man fick mer inblick i spelet, mer att man inte bara spelade utan verkligen reflekterade över vad man gjorde”.

”Det var väldigt lärorikt, roligt och utvecklande. Jag tror att alla dem sakerna vi gjorde skulle vara väldigt bra att använda på våra egna träningar”.

Respons från tränarna:

”Vilka framsteg gruppen gjorde under den korta sessionen i att driva på sig själva och försöka hitta en högre växel och öka kvalitén i det de ska göra – som grupp och spelare”.

”Kul att se hur effektivt och lärorikt för spelarna det är när de själva och tillsammans ska analysera situationen och hitta lösning och åtgärd på att nå ett bättre resultat i nästa omgång – både i matchspel och övning”.

En längre intervju kommer att finnas med i framtida Fortsättningsutbildning för tränare som SISU Idrottsutbildarna nu håller på att skapa.

Tips! Lyssna gärna mer på Mark Bennett på hands egen podd samt följ hans sida: www.PDSCoaching.com

 

Roligare träning med ickelinjär pedagogik

Att involvera den aktive i sitt eget lärande är en viktig del för att skapa engagemang och motivation. Du som tränare behöver skapa tid och möjlighet att låta varje enskild aktive själv får upptäcka, förstå och hitta vägar för att utvecklas i olika moment i sin idrott. Det är den aktive som äger sitt eget idrottande och sitt eget lärande, du som tränare agerar i bästa av världar som ett värdefullt stöd, guidning och motivator i denna process. Det kan t ex vara genom att låta de aktiva själva välja mellan olika material, olika avstånd eller uppställningar. Det kan även handla om att ställa frågor som gör att den aktive själv får tänka och komma fram till bästa möjliga lösning för dem.

Ickelinjär pedagogik är ett av flera synsätt som kan hjälpa dig som tränare att på ett bättre sätt förstå och stödja denna process.

Capoeira, träning, Malmö

Mark O`Sullivan gör en doktorsavhandling om pedagogik i barn- och ungdomsidrotten beskriver kortfattat icke-linjär pedagogik på följande sätt: ” – Det handlar inte om att lära ut utan om att skapa möjlighet för barnen att lära in”.

Icke-linjär pedagogik eller Nonlinear Pedagogy och är en pedagogik som är utvecklad av ett antal forskare för att skapa en ökad förståelse för komplexiteten och hur du kan hitta olika vägar för att lära dig saker och för att nå ett specifikt mål. Denna film (engelskt tal) ger dig en första introduktion i vad Nonlinear Pedagogy är.

Inom de flesta idrotter behöver de aktiva behärska olika motoriska färdigheter, såväl idrottsspecifika som mer idrottsövergripande. Och på något sätt behöver alla dessa olika färdigheter läras in. Med en ickelinjär pedagogik som grund kan du som tränare ta steget ifrån situationer där du själv lär ut olika delar och moment till att skapa de bästa förutsättningarna för dina aktiva att på egen hand lära in.

Icke-linjär pedagogik kan hjälpa till med ett värdefullt synsätt för att förstå människans rörelser och för att utforma effektiva träningsupplägg inom din idrott. Ett synsätt som tar hänsyn till den inbyggda komplexiteten i att lära sig rörelserelaterade färdigheter. En pedagogik som tittar på den som lär sig, inlärningsmiljön och tränaren som en del av ett komplext samspelande system.

Som filmen ovan visar finns det tre olika huvudgrupper:
• Uppgiftsrelaterade – som till exempel kan handla om regler, utrustningens storlek och antal spelare.
• Miljörelaterade – som till exempel kan handla om sociala relationer till den fysiska miljön som temperatur, underlag och ljusförhållanden.
• Individrelaterade – som till exempel kan handla om längd, vikt och kroppssammansättning men även om psykiska egenskaper som till exempel motivation, egen självbild och hur hen upplever och hanterar press och stress.

Reflektion:
Hur kan du dra nytta av detta synsätt i din tränarroll?
Hur kan du forma träningar som stimulerar och ger utrymme för den aktives eget lärande?

Ett konkret exempel från AIK Fotboll:
Mark 3 _DSC08561 (3)Mark O´Sullivan är ursprungligen från Irland, 1994 reste han till Sverige för att hälsa på några kompisar. Han skulle stanna i tre veckor, men blev kvar. Nu bor han i Sverige, är pappa till tre barn, forskar och jobbar med AIK ungdomsfotboll. Nedan ger han oss lite mer inblick i hur AIK Fotboll använder sig av icke-linjär pedagogik.

Vad innebär ditt jobb och hur använder du dig av icke-linjär pedagogik idag?
–  Mitt jobb handlar om att ge stöd till AIK:s strategi som går ut på att barnen ska må bra, att vi ska följa vissa dokument som följer FN:s barnkonvention och att vi ska få fler spelare till A-laget och U19, U17 och U16. Den icke-linjära pedagogiken kan hjälpa oss att förstå att vi ska jobba med individen där den är just nu. Att det exempelvis kan vara en fördel av att vara liten. Då får man hjälpa den spelaren att hitta lösningar och fundera över hur jag som tränare kan hjälpa den här spelaren att spela mot de stora spelarna, säger Mark.

Anser du att den här pedagogiken tillämpbar för alla idrotter, såväl individuella som lagidrotter?
– Det spelar ingen roll vilken idrott det handlar om. Jag har även jobbat med golf, basket och innebandy. Intresset är ganska stort, jag ska till USA och Kanada och jobba med det här. Det finns många tränare på elitnivå runt om i världen som jobbar så här.

Borlänge Bordtennisklubb, Träning, Barn
Foto: Daniel Eriksson 

Mark fortsätter: ”Det krävs ett mindshift ”
– När jag utbildar fotbollstränare brukar jag säga att vi ska hjälpa spelarna att utveckla förståelse för spelet och inte bara av spelet. Det är ett ”mindshift” som krävs. Det är svårare för att det kräver mer observation, men det är roligare att vara tränare. Det handlar inte om dig som tränare. Du ska jobba med någon som ska lära sig något. Det handlar inte om att lära ut utan att skapa möjlighet för barnen att lära in.

Och barnen då, tycker de också att det är roligare?
– I de samtal jag har haft med tränare i min forskning säger de att det är så kul. Barnen slutar att fråga om de kan spela en match. Istället spelar de massor av olika matcher – en mot en, två mot två och så vidare genom hela träningen. De är där för att spela fotboll, avslutar Mark O´Sullivan.

Färdighetsinlärning – med icke-linjär pedagogik

Färdighetsinlärning – med icke-linjär pedagogik är den första boken som förklarar detta viktiga förhållningssätt till färdighetsinlärning genom att presentera såväl de centrala teorierna som bästa praxis för aktiva, elever, tränare och lärare. Den första delen av boken beskriver processen kring färdighetsinlärning i allmänhet och hur rörelserelaterade färdigheter lärs in. Därefter får du lära dig vad ickelinjär pedagogik är och de mest betydelsefulla principerna för att utöva den till exempel vikten av individuell inlärning samt hur du kan utforma övningar utifrån begreppet constraints där de utgår ifrån de tre huvudgrupperna som nämns ovan: uppgift-, miljö- och individrelaterat. Dessutom trycker även denna pedagogik på vikten av att den aktive får möjlighet att lära sig olika moment och beteenden i miljöer som överensstämmer med de miljöer som de senare ska prestera i vilket kallas för representativ inlärningsdesign. Om dessa miljöer överensstämmer ökar chanserna till att du i slutänden lyckas prestera bättre.

Fotboll, IFK Göteborg, P05, Träning
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

För att våra aktiva ska må bra, känna att de har roligt och utvecklas är det viktigt att träning och tävling ska tillgodose tre viktiga behov hos den aktive: känslan av autonomi, kompetens och tillhörighet. Något som går hand i hand med icke-linjär pedagogik och ett av de avslutande kapitlen handlar om hur icke-linjär pedagogik kan stärka motivationen och leda till mer effektiva inlärningsstrategier.

Boken är en översättning av den engelska Nonlinear Pedagogy in Skill Acquisition: An introduction, publicerad av Routledge 2016. Den är en oumbärlig resurs för alla högskole- och universitetskurser som rör färdighetsinlärning, motorisk inlärning, idrottsvetenskap och idrottspedagogik, för idrottstränar- och idrottslärarutbildningar samt vid utformning av kursplaner i idrott och hälsa.

Läs mer om boken här>>
1420

TIPS! I SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning får du mer kunskap om dessa viktiga aspekter samt tips på hur du mer konkret kan arbeta med detta. Läs mer om dessa utbildningar genom att klicka här.